برای مشاهده دوره های آموزشی کلیک کنید
لیست وسایل مدادرنگی
| تبلیغ شما | | 9 ماه پیش

لیست وسایل مدادرنگی

لیست وسایل مدادرنگی

1. کاغذ پوستی یک ورق 

2. تراش دوقلو فلزی مارک استدلر 

3. جعبه چوبی 90 رنگ مهرگان 

مدادرنگی فابرکاستل پلی کروم 35 رنگ اول 

139 - 190 - 273 - 171 - 154 -101 - 270 - 109 - 104 

146 - 157 - 156 - 173 -174 -172 - 219 - 175 - 278 

131 - 132 - 189 - 191 - 192 - 167 - 188 - 223 - 119 

115 - 283 - 199 - 118 -182 - 126 - 272 - 162 

مدادرنگی فابرکاستل پلی کروم 35 رنگ دوم 

103 - 225 - 127 - 128 - 133 -134 - 247 - 120 - 140 

152 - 246 - 155 - 159 - 165 - 268 - 169 -263 - 193 

194 - 187 - 186 - 184 - 180 - 179 - 176 - 178 - 280 

177 - 274 - 271 - 230 -231 - 232 - 233 - 234 

مدادرنگی فابرکاستل پلی کروم 20 رنگ سوم

124 - 129 - 163 - 275 - 235 - 181 - 105 - 108 - 121 

136 - 142 - 168 - 170 -166 - 266 - 217 - 145 - 226 

138 -137 

ثبت نظر
لیست نظرات کاربران

آموزشگاه نقاشی شهرری 

آموزشگاه نقاشی شهرری 

آموزشگاه نقاشی شهرری 

آموزشگاه نقاشی شهرری 


مطالب مرتبط


لیست وسایل ماژیک تاچ

لیست وسایل ماژیک تاچ

لیست وسایل ماژیک تاچ

لیست وسایل سیاه قلم

لیست وسایل سیاه قلم

لیست وسایل سیاه قلم

لیست وسایل مدادرنگی

لیست وسایل مدادرنگی

لیست وسایل مدادرنگی