اطلاعات پکیج

خوشنویسی

ایجاد شده توسط حمید طربی

ورود و خرید  |  3,500,000 تومان

7 روز ضمانت برگشت وجه

خط و نقاشی ترم 1-خوشنویسی تحریری نستعلیق

  • آموزش کامل خوشنویسی و نقاشی خط به صورت مجازی در آموزشگاه نقاشی راه کمال الملک

خط و نقاشی ترم 2-خوشنویسی تحریری شکسته نستعلیق

  • آموزش کامل خوشنویسی و نقاشی خط به صورت مجازی در آموزشگاه نقاشی راه کمال الملک

خط و نقاشی ترم 3-خوشنویسی تحریری لاتین

  • آموزش کامل خوشنویسی و نقاشی خط به صورت مجازی در آموزشگاه نقاشی راه کمال الملک

خط و نقاشی ترم 4-خوشنویسی سطح مقدماتی

  • آموزش کامل خوشنویسی و نقاشی خط به صورت مجازی در آموزشگاه نقاشی راه کمال الملک

خط و نقاشی ترم 5 و 6-خوشنویسی سطح متوسط

  • آموزش کامل خوشنویسی و نقاشی خط به صورت مجازی در آموزشگاه نقاشی راه کمال الملک

خط و نقاشی ترم 7 و 8-خوشنویسی سطح خوش

  • آموزش کامل خوشنویسی و نقاشی خط به صورت مجازی در آموزشگاه نقاشی راه کمال الملک

خط و نقاشی ترم 9 و 10 و11-خوشنویسی سطح عالی

  • آموزش کامل خوشنویسی و نقاشی خط به صورت مجازی در آموزشگاه نقاشی راه کمال الملک

خط و نقاشی ترم 12 و 13-نقاشی خط با آب مرکب

  • آموزش کامل خوشنویسی و نقاشی خط به صورت مجازی در آموزشگاه نقاشی راه کمال الملک

خط و نقاشی ترم 14 و 15 و 16-نقاشی خط روی بوم دیپ

  • آموزش کامل خوشنویسی و نقاشی خط به صورت مجازی در آموزشگاه نقاشی راه کمال الملک